Sekretess & dataskydd

cerascreen har åtagit sig att säkerställa det robusta dataskydd och datasäkerhet som möjliggörs av GDPR-efterlevnad.

År 2016 godkände och antog Europeiska kommissionen den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), ett nytt ramverk för europeisk dataskyddslagstiftning. GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller för företag som behandlar personuppgifter om individer i EU. GDPR stärker dessa individers rättigheter i förhållande till sina personuppgifter och syftar till att harmonisera dataskyddslagar i hela Europa, oavsett var data behandlas.

Vad är GDPR?

GDPR är en ny europeisk dataskyddslag som ersätter EU:s befintliga dataskyddsregler enligt direktiv 95/46/EG. GDPR innehåller bestämmelser för att harmonisera dataskyddslagstiftningen i hela EU genom tillämpning av en enda dataskyddslag som är bindande i alla medlemsstater. GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.

Gäller GDPR för cerascreen?

GDPR gäller för praktiskt taget alla organisationer, inklusive cerascreen, som behandlar personuppgifter om EU-medborgare genom de tjänster som erbjuds dem, oavsett om organisationen är fysiskt baserad i EU. GDPR gäller för cerascreen eftersom vi marknadsför och erbjuder den personliga genetiska tjänsten i EU:s medlemsstater via våra brittiskaEU-webbplatser och internationella webbplatser.

Åtgärder för att skydda dina uppgifter

Enligt GDPR måste organisationer som samlar in och lagrar personuppgifter vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken i samband med behandlingen av personuppgifter.
Vill du veta mer om dataskydd på cerascreen? Läs sedan vidare här eller skicka en förfrågan till kundtjänst på cerascreen@dsbok.de

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Deras kontaktuppgifter finns i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsdeklaration.

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt eller efter ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Dessa är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analys och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.
Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2. Värdskap

Shopify

Vi är värd för vår webbplats på Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (nedan: "Shopify").
Shopify är ett verktyg för att skapa och vara värd för webbplatser. När du besöker vår webbplats samlar Shopify in din IP-adress samt information om enheten du använder och din webbläsare. Shopify analyserar också besökarantal, besökarkällor och kundbeteende och skapar användarstatistik. När du gör ett köp på vår webbplats samlar Shopify också in ditt namn, e-postadress, leverans- och faktureringsadresser, betalningsinformation och annan information som är kopplad till köpet (t.ex. telefonnummer, försäljningsbelopp etc.). För analys, Shopify lagrar cookies i din webbläsare.
Mer information finns i Shopify:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz sekretesspolicy.
Användningen av Shopify är baserad på Art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att presentera vår webbplats så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycke 1 lit. a GDPR; Samtycket kan återkallas när som helst.

Beställning

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen som säkerställer att det behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatoriska uppgifter

Privatliv

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta görs.
Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den part som ansvarar för behandlingen av data på denna webbplats är:Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Germany
Telefon: +49 385 3936322 2
E-post:
fragen@cerascreen.de
Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra informeras om syftet och sättet att behandla personuppgifter (namn, E-postadresser eller liknande) Beslutar.

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsdeklaration kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller kommersiella lagringsperioder); I det senare fallet sker raderingen efter det att dessa skäl har upphört att gälla.

Datatillsynsmannen

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.
Externt dataskyddsombud DSBOK
Oliver Krause
Telefon: 06144 402197
E-post: cerascreen@dsbok.de

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i dessa tredjeländer. Vi vill påpeka att ingen nivå av uppgiftsskydd som är jämförbar med EU:s kan garanteras i dessa länder. Till exempel är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

Om databehandlingen baseras på Art. 6 §. 1 lit. e eller f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din speciella situation; Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grunden som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 GDPR). Om deras personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har de rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktmarknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktmarknadsföringsändamål (invändning enligt artikel 21 stycke 2 GDPR).

Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att inge klagomål påverkar inte något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att göras i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det efter ingåendet av ett avgiftsbaserat avtal finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogiroauktorisering), kommer dessa uppgifter att krävas för betalningshantering.
Betalningstransaktioner via det vanliga betalningsmedlet (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och med låssymbolen i din webbläsarrad.
Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst. Rätten till begränsning av behandling finns i följande fall: Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under hela revisionen har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering. Om du invänder enligt Art. 21 (1) GDPR måste en balans göras mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som råder har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter endast behandlas – med undantag för deras lagring – med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av stort allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot reklam för e-post

Användning av kontaktuppgifter som publiceras i samband med avtrycksskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial är härmed förbjuden. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra internetsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din enhet tills du själv tar bort dem eller automatiskt raderas av din webbläsare. I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredje part (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster). Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visningen av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller visa reklam. Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grundval av art. 6 stycke 1 lit. f GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, sker lagringen av de berörda kakorna uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 lit. a GDPR); Samtycket kan återkallas när som helst.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan det begränsa funktionaliteten på denna webbplats. Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig separat inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och vid behov begära samtycke.

Samtycke med Cookiebot

Vår webbplats använder Cookiebots samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet eller till användning av viss teknik och för att dokumentera dem i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Leverantören av denna teknik är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (nedan kallad "Cookiebot"). När du går in på vår webbplats upprättas en anslutning till Cookiebots servrar för att få ditt samtycke och andra förklaringar angående användningen av cookies. Därefter lagrar Cookiebot en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det samtycke som getts eller dess återkallande. De uppgifter som samlas in på detta sätt kommer att lagras tills du ber oss att radera dem, ta bort själva Cookiebot-cookien eller syftet med datalagring inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter påverkas inte. Cookiebot används för att erhålla det juridiskt nödvändiga samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 stycke 1 lit. c GDPR.

Beställning

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen som säkerställer att det behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Loggfiler för server

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:
Webbläsartyp och webbläsarversion
Operativsystem
som används Referent-URL
Värdnamn för den åtkomstdator Tid
för serverns begäran
IP-adress
Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Insamlingen av dessa uppgifter sker på grundval av art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - för detta ändamål måste serverns loggfiler registreras.

Kontakt

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, om din begäran är relaterad till utförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalet. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR) om detta har begärts. De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Tvingande lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – påverkas inte.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, om din begäran är relaterad till utförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalet. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR) om detta har begärts.
De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Tvingande lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de angivna uppgifterna för detta ändamål endast i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. Annars kommer vi att vägra registreringen.
För viktiga ändringar, såsom erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress som angavs under registreringen för att informera dig på detta sätt. Behandlingen av de uppgifter som anges under registreringen sker i syfte att genomföra det användarförhållande som upprättats genom registreringen och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare avtal (art. 6 para. 1 lit. b GDPR) samt Cerascreen GmbH: s legitima intresse enligt art. 6 punkt 1 lit. f och skäl 47 i dataskyddsförordningen.
De uppgifter som samlas in under registreringen kommer att lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats och kommer då att raderas. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Granska påminnelse från betrodda butiker

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning genom att aktivera en motsvarande kryssruta eller klicka på en knapp som tillhandahålls för detta ändamål, kommer vi att överföra din e-postadress till Trusted Shops GmbH, SUbbelrather Str.15C, 50823 Köln (www.trustedshops.de) för påminnelsen om att skicka en utvärdering av din beställning, så att de påminner dig via e-post om möjligheten att skicka ett betyg. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till betrodda butiker.
Integration av Trusted Shops Trustbadge För att visa vår Trusted Shops kvalitetsstämpel och eventuella samlade recensioner samt för att erbjuda Trusted Shops-produkterna till köpare efter en beställning, är Trusted Shops Trustbadge
integrerad på denna webbplats.
Detta tjänar till att skydda vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt erbjudande, vilket råder i samband med en intresseavvägning. Trustbadge och de tjänster som annonseras med den är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. När du ringer trustbadge sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som t.ex. Din IP-adress, datum och tid för hämtning, mängden data som överförs och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar hämtningen. Dessa åtkomstdata kommer inte att utvärderas och kommer automatiskt att skrivas över senast sju dagar efter slutet av ditt sidbesök.
Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till betrodda butiker om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller avtalet mellan dig och betrodda butiker.
Vi har ingått ett avtal om behandling av avtal med alla företag som nämns i denna dataskyddsdeklaration och fullt ut implementerar de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna.

5. Sociala medier

Twitter-plugin

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade i denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Data överförs också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Twitter. Mer information finns i Twitters sekretesspolicy på:
https://twitter.com/de/privacy.
Användningen av Twitter-plugin är baserad på Art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av bredast möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycke 1 lit. a GDPR; Samtycket kan återkallas när som helst. Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna under https://twitter.com/account/settings.

6. Analysverktyg och reklam

Google Annonser

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram som tillhör Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa söktermer i Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas på grundval av de användardata som finns tillgängliga på Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa data kvantitativt genom att till exempel analysera vilka söktermer som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.
Användningen av Google Ads baseras på konst. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den mest effektiva marknadsföringen av sina tjänsteprodukter. Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://policies.google.com/privacy/frameworks och
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Bing Ads

Typ och omfattning av behandlingen

Vi har integrerat Bing-annonser på vår webbplats. Bing Ads är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation för att visa riktad reklam för användare. Bing Ads använder cookies och annan webbläsarteknik för att utvärdera användarbeteende och känna igen användare.
Bing Ads samlar in information om besökarnas beteende på olika webbplatser. Denna information används för att optimera reklamens relevans. Dessutom levererar Bing Ads riktad annonsering baserat på beteendeprofiler och geografisk plats. Din IP-adress och andra identifieringsfunktioner som din användaragent överförs till leverantören.
I det här fallet vidarebefordras dina data till operatören av Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

Syfte och rättslig grund

Användningen av Bing-annonser baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 punkt 1 lit. a. DSGVO och § 25 para 1 TTDSG.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Microsoft Corporation. Mer information finns i sekretesspolicyn för Bing-annonser: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Twitter-annonser

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som fått i uppdrag att betala och, om tillämpligt, till den betaltjänstleverantör som vi beställt eller till den valda betaltjänsten för behandling av betalningar. I vissa fall samlar de valda betaltjänstleverantörerna också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du logga in på betaltjänstleverantören med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. I detta avseende gäller respektive betaltjänstleverantörs dataskyddsdeklaration.

PayPal

Typ och omfattning av behandlingen

Vi har integrerat Twitter Ads på vår webbplats. Twitter Ads är en tjänst från Twitter Inc. Twitter Ads använder cookies och annan webbläsarteknik för att utvärdera användarbeteende och känna igen användare. Twitter Ads samlar in information om besökarnas beteende på olika webbplatser. Denna information används för att optimera reklamens relevans. Twitter Ads levererar också riktad reklam baserat på beteendeprofiler och geografisk plats. Din IP-adress och andra identifieringsfunktioner som din användaragent överförs till leverantören. Om du är registrerad hos en Twitter Inc.-tjänst kan Twitter Inc. Även om du inte är registrerad hos Twitter Inc. I det här fallet kommer dina uppgifter att vidarebefordras till operatören av Twitter Ads, Twitter Inc., San Francisco, USA.

Syfte och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Twitter Ads i syfte att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål på grundval av ditt samtycke enligt art. 6 stycke 1 lit. a. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av Twitter Inc. Mer information finns i sekretesspolicyn för Twitter Ads: https://twitter.com/de/privacy.

ADITION Adserving & Inriktning

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder ADITION Adserving & Targeting-tjänsten från ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Tyskland, för att visa vissa och relevanta annonser för användargrupper som använder inriktningsteknik.
Webbspårningsteknik används för att skapa pseudonymiserade användarprofiler. Dessa profiler kan som regel inte slås samman med dig som en fysisk person, utan används till exempel för segmentering när du visar annonser.

Syfte och rättslig grund

Vi behandlar data med hjälp av ADITION Adserving & Targeting i syfte att optimera våra reklamkampanjer och för marknadsföringsändamål på grundval av ditt samtycke enligt Art. 6 stycke 1 lit. a. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av ADITION technologies AG. Mer information finns i sekretesspolicyn för ADITION Adserving & Targeting: https://www.adition.com/datenschutz.

Google DoubleClick

Denna webbplats använder funktioner i Google DoubleClick. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (nedan kallat "DoubleClick"). DoubleClick används för att visa dig intressebaserade annonser i hela Googles annonsnätverk. Med hjälp av DoubleClick kan annonserna anpassas specifikt till respektive tittares intressen. Till exempel kan vår annonsering visas i Googles sökresultat eller i reklambanners som är kopplade till DoubleClick. För att kunna visa intressebaserad reklam för användare måste DoubleClick känna igen respektive tittare och kunna tilldela sina besökta webbplatser, klick och annan information om användarbeteende. För detta ändamål använder DoubleClick cookies eller jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. enhetsfingeravtryck). Den insamlade informationen kombineras till en pseudonym användarprofil för att visa intressebaserad reklam för den berörda användaren.
Användningen av Google DoubleClick är av intresse för riktade reklamåtgärder. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycke 1 lit. a GDPR; Samtycket kan återkallas när som helst. Mer information om möjligheterna att invända mot de annonser som Google visar finns på följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Analys

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. På så sätt får webbplatsoperatören olika användningsdata, såsom sidvisningar, vistelsens längd, operativsystem som används och användarens ursprung. Dessa data tilldelas respektive enhet för användaren. En tilldelning till ett användar-ID sker inte.

Dessutom kan vi bland annat använda Google Analytics. Spela in mus- och rullningsrörelser och klick. Google Analytics använder också olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datauppsättningarna och använder maskininlärningstekniker för dataanalys. Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a DSGVO och § 25 para 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra insamling och bearbetning av dina data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hanteringen av användardata av Google Analytics finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signaler

Vi använder Google-signaler. När du besöker vår webbplats samlar Google Analytics bland annat in: Din plats, sökhistorik och YouTube-historik samt demografiska data (besökardata). Dessa data kan användas för personlig annonsering med hjälp av Google Signal. Om du har ett Google-konto länkas Google Signals besökardata till ditt Google-konto och används för personliga annonseringsmeddelanden. Uppgifterna används också för att skapa anonym statistik om våra användares användarbeteende.

Beställning

Vi har ingått ett avtal om behandling av avtal med Google och implementerar fullt ut de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Google Analytics mätning av e-handel

Denna webbplats använder funktionen "e-handelsmätning" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra sina marknadsföringskampanjer online. Information som gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från vyn till inköp av en produkt registreras. Dessa data kan aggregeras av Google under ett transaktions-ID som är kopplat till respektive användare eller deras enhet.

TikTok-pixel

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder TikTok Pixel från TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland, för att skapa så kallade anpassade målgrupper, dvs. för att segmentera besökargrupper av vårt onlineerbjudande, för att bestämma konverteringsfrekvenser och sedan optimera dem. Detta händer särskilt när du interagerar med annonser som vi har serverat med TikTok Technology Limited.

Syfte och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av TikTok Pixel i syfte att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål på grundval av ditt samtycke enligt Art. 6 stycke 1 lit. a. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av TikTok Technology Limited. Mer information finns i sekretesspolicyn för TikTok Pixel: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Facebook-API

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Facebook API från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland för att få tillgång till andra tjänster och data från Facebook Ireland Ltd. Din IP-adress överförs till Facebook Ireland Ltd. Observera att det finns ett separat avsnitt i denna sekretesspolicy för varje ytterligare tjänst vi använder från Facebook Ireland Ltd.

Syfte och rättslig grund

Vi använder Facebook API i syfte att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål. Användningen av Facebook API baseras på våra legitima intressen, dvs. intresse av att optimera vårt online-erbjudande i enlighet med Art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av Facebook Ireland Ltd. Mer information finns i sekretesspolicyn för Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

Facebook-pixel

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder "Facebook-pixeln" från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du befinner dig i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Om pixeln nås i din webbläsare kan Facebook känna igen om en annons via Facebook lyckades. En framgång kan till exempel vara ett onlineköp.

Endast statistisk information/data från Facebook utan hänvisning till en specifik person överförs till oss.

Syfte och rättslig grund

Vi använder Facebook Pixel för att registrera effektiviteten hos Facebook-annonser för marknadsundersökningar och statistiska ändamål.

Användningen av Facebook-pixeln baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a. GDPR

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av Facebook Ireland Ltd. Mer information finns i sekretesspolicyn för Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

Vi hänvisar också till Facebooks dataskyddsinformation https://www.facebook.com/about/privacy/.

7. Nyhetsbrev

Data om nyhetsbrev

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och godkänna att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. För behandlingen av nyhetsbrevet använder vi leverantörer av nyhetsbrevstjänster, som beskrivs nedan.

MailChimp med prestandamätning inaktiverad

Denna webbplats använder MailChimps tjänster för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras. Om du anger uppgifter i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) kommer dessa att lagras på MailChimps servrar i USA. Vi har inaktiverat prestandamätningen på Mailchimp, så Mailchimp kommer inte att utvärdera ditt beteende när du öppnar vårt nyhetsbrev.
Om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till Mailchimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrevsmeddelande. Databehandling sker på grundval av ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.
De uppgifter som deponeras hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller .dem nyhetsbrevsleverantör tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.
Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ och https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses . När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss .dem eller leverantören av nyhetsbrevstjänster i en svartlista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkrav när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6, stycke 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är inte begränsad i tid. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse. För mer information, se MailChimps sekretesspolicy på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Klaviyo Inc.ADRESS:
225 Franklin Street Boston, MA 02110 USA
TELEFON: 1-617-415-5563

WEBBPLATS: www.klaviyo.com

Klaviyo är ett e-postmarknadsföringsverktyg för att skicka nyhetsbrev, innehåll och reklammeddelanden. Om du anger och bekräftar din kontaktinformation (t.ex. e-postadress, förnamn) lagras denna information på Klaviyos servrar i den amerikanska delstaten Massachusetts.
Dina uppgifter kommer inte att användas förrän du ger Cerascreen tillstånd att behandla dina uppgifter.
Klaviyo är GDPR-kompatibel. GDPR erkänner ett antal rättsliga mekanismer för överföring av data från EU. Efter ogiltigheten av EU-US Privacy Shield Framework har Klaviyo införlivat Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i vårt integritetstillägg, som är integrerat i våra användarvillkor.
Om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till Klaviyo måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrevsmeddelande. Databehandling sker på grundval av ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.
De uppgifter som lagras av dig i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss .dem eller nyhetsbrevsleverantören tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som vi har lagrat för andra ändamål påverkas inte.
Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller nyhetsbrevsleverantören i en svartlista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkrav när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6, stycke 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är inte begränsad i tid.
Du kan begära att dina uppgifter raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till fragen@cerascreen.de. Vänligen inkludera i ditt e-postmeddelande den e-postadress som du registrerade dig med så tar vi bort den helt från Cerascreen-databasen.

Denna webbplats använder Klaviyos tjänster för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, USA. Klaviyo är en tjänst som bland annat kan användas för att organisera utskick av nyhetsbrev. Om du anger uppgifter i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) kommer dessa att lagras på Klaviyos servrar i USA. Om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till Klaviyo måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrevsmeddelande.Databehandling sker på grundval av ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan utförts påverkas inte av återkallelsen. De uppgifter som deponeras hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss .dem eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade. Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Detaljer finns här: https://www.klaviyo.com/legal/dpa När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras i en svartlista av oss eller .dem leverantör av nyhetsbrevstjänster för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkrav när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6, stycke 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är inte begränsad i tid. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse. För mer information, se MailChimps sekretesspolicy på: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

8. Plugins och verktyg

Bootstrap CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Bootstrap CDN för att korrekt tillhandahålla innehållet på vår webbplats. Bootstrap CDN är en tjänst från Bootstrap, som fungerar som ett Content Delivery Network (CDN) på vår webbplats. Ett CDN hjälper till att göra innehåll i vårt online-erbjudande, särskilt filer som grafik eller skript, tillgängligt snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar. När du öppnar detta innehåll upprättar du en anslutning till servrar i bootstrap, varigenom din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent överförs. Dessa uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som nämns ovan och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos Bootstrap CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av Content Delivery Network baseras på våra legitima intressen, dvs. intresse av säker och effektiv tillhandahållande samt optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR.

Google CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Google CDN för att korrekt tillhandahålla innehållet på vår webbplats. Google CDN är en tjänst från Google Ireland Limited, som fungerar som ett Content Delivery Network (CDN) på vår webbplats.
Ett CDN hjälper till att göra innehåll i vårt online-erbjudande, särskilt filer som grafik eller skript, tillgängligt snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar. När du öppnar detta innehåll upprättar du en anslutning till servrar hos Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, varigenom din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent överförs.
Dessa uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som nämns ovan och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos Google CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av Content Delivery Network baseras på våra legitima intressen, dvs. intresse av säker och effektiv tillhandahållande samt optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av Google Ireland Limited. Mer information finns i sekretesspolicyn för Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

JSDelivr CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder JSDelivr CDN för att korrekt tillhandahålla innehållet på vår webbplats. JSDelivr CDN är en tjänst från Prospect One, som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats. Ett CDN hjälper till att göra innehåll i vårt online-erbjudande, särskilt filer som grafik eller skript, tillgängligt snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar. När du öppnar detta innehåll upprättar du en anslutning till servrar i Prospect One, Krolewska 65a, Krakow, Malopolskie 30-081, Polen, varigenom din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent överförs. Dessa uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som nämns ovan och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos JSDelivr CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av Content Delivery Network baseras på våra legitima intressen, dvs. intresse av säker och effektiv tillhandahållande samt optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Prospect One. Mer information finns i JSDelivr CDN Sekretesspolicy: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

AB Välsmakande

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder AB Tasty från AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Köln, Tyskland för att utföra så kallade A/B-tester på vårt online-erbjudande. Samtidigt publiceras olika versioner av vårt online-erbjudande och mäter vilken av dessa versioner som är mer användarvänlig. När du testar versionerna kan data som operativsystemet som används, webbläsarens användaragent och tidpunkten för samtalet samlas in för att mäta versionens framgång.
Webbspårningsteknik används för att associera ovan nämnda data med den version av vårt online-erbjudande som ska testas.

Syfte och rättslig grund Användningen av AB Tasty baseras på våra berättigade intressen, dvs. intresse av att optimera vårt onlineerbjudande i enlighet med Art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR. .

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av AB Tasty GmbH. För mer information, se AB Tasty Sekretesspolicy: https://www.abtasty.com/de/nutzungsbedingungen/.

Shopify CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Shopify CDN för att korrekt leverera innehållet på vår webbplats. Shopify CDN är en tjänst från Shopify, Inc., som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats för att säkerställa funktionaliteten hos andra tjänster från Shopify, Inc. För nämnda tjänster hittar du ett separat avsnitt i denna sekretesspolicy. Det här avsnittet handlar bara om att använda CDN.
Ett CDN hjälper till att göra innehåll i vårt online-erbjudande, särskilt filer som grafik eller skript, tillgängligt snabbare med
hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar. När du öppnar detta innehåll ansluter du till servrar från Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, och överför din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent. Dessa uppgifter behandlas endast för de ändamål som anges ovan och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos Shopify CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av Content Delivery Network baseras på våra legitima intressen, dvs. intresse av säker och effektiv tillhandahållande samt optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av Shopify, Inc. Mer information finns i sekretesspolicyn för Shopify CDN:
https://www.shopify.com/legal/privacy.

Github CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Github CDN för att korrekt tillhandahålla innehållet på vår webbplats. Github CDN är en tjänst från GitHub Inc., som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats. Ett CDN hjälper till att göra innehåll i vårt online-erbjudande, särskilt filer som grafik eller skript, tillgängligt snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar. När du öppnar det här innehållet ansluter du till servrar hos GitHub Inc., 88 Colin P Kelly Jr St San Francisco, CA 94107 USA, och överför din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent. Dessa uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som nämns ovan och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos Github CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av Content Delivery Network baseras på våra legitima intressen, dvs. intresse av säker och effektiv tillhandahållande samt optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de bearbetade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av GitHub Inc. Mer information finns i sekretesspolicyn för Github CDN: https://help.github.com/privacy.

Shopify Kassa

Typ och omfattning av behandlingen

Vi har integrerade komponenter i Shopify Kassa på vår webbplats. Shopify Checkout är en tjänst från Shopify, Inc. Om du väljer Shopify Checkout som betalningsmetod kommer din information som krävs för betalningsprocessen automatiskt att överföras till Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada. I detta sammanhang samlas vanligtvis följande uppgifter in: namn, adress, företag om tillämpligt, e-postadress, telefon- och mobilnummer och IP-adress.

Syfte och rättslig grund

Användningen av tjänsten sker på grundval av genomförandet av ett kontrakt, dvs. för behandling av betalningstransaktioner i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b. GDPR.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, men bestäms av Shopify, Inc. Mer information finns i sekretesspolicyn för Shopify Checkout: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Adobe-teckensnitt

Denna webbplats använder webbteckensnitt från Adobe för enhetlig representation av vissa teckensnitt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). När du besöker den här webbplatsen laddar din webbläsare de nödvändiga teckensnitten direkt från Adobe för att kunna visa dem korrekt på din enhet. Din webbläsare upprättar en anslutning till Adobes servrar i USA. Som ett resultat blir Adobe medveten om att denna webbplats har nåtts via din IP-adress. Enligt Adobe lagras inga cookies när teckensnitten tillhandahålls.
Lagring och analys av data utförs på grundval av art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en enhetlig representation av typsnittet på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycke 1 lit. a GDPR; Samtycket kan återkallas när som helst.
Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Mer information om Adobe Fonts finns på:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Adobes sekretesspolicy finns på:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Pratsam

dba Talkable, 475 Valencia Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, USA (nedan kallat "Talkable") för att genomföra vårt remissprogram och har gett Talkable i uppdrag att behandla personuppgifter för deras räkning (art. 28 GDPR). Lämpliga garantier för överföring av personuppgifter till Talkable i USA ligger i form av standardiserade dataskyddsklausuler i den mening som avses i art. 46 (5) GDPR, som vi gärna skickar på begäran. Talkables sekretesspolicy finns på: https://www.talkable.com/privacy.
I syfte att genomföra remissprogrammet och för att säkerställa att endast befintliga kunder deltar i programmet och endast nya kunder rekryteras, samt för marknadsförings- och optimeringsändamål, särskilt för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare och kund, överförs våra befintliga kunders e-postadresser till Talkable. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR. Så snart en kund deltar i remissprogrammet behandlas även ytterligare data som transaktionsdata, kupongkod eller ordervärde för detta ändamål, vi baserar också den databehandling som då sker på Art. 6 stycke 1 lit b GDPR och, när det gäller användningen av cookies, på artikel 6 stycke 1 lit a GDPR. Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt och varken lagligt eller avtalsenligt nödvändigt, men nödvändigt för att delta i remissprogrammet. Automatiserat beslutsfattande sker inte. Deltagande kan inte garanteras om manuella webbläsarinställningar förhindrar Java-skriptet för deltagarna eller cookien för de rekryterade.
Vi kommer att radera dina personuppgifter i samband med deltagande senast ett år efter deltagandets slut.

Du kan när som helst komma åt och skriva ut den aktuella dataskyddsdeklarationen på webbplatsen under https://www.cerascreen.de/pages/datenschutz-talkable.

YouTube med förbättrad integritet

Denna webbplats bäddar in videor från YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Det utökade dataskyddsläget utesluter dock inte nödvändigtvis överföring av data till YouTube-partner. Så här ansluter YouTube till Google DoubleClick-nätverket oavsett om du tittar på en video. Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto aktiverar du YouTube för att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Dessutom kan YouTube lagra olika cookies på din enhet efter att ha startat en video eller använda jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. enhetsfingeravtryck). På detta sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägerier. Vid behov kan ytterligare databehandlingsoperationer utlösas efter starten av en YouTube-video, som vi inte har något inflytande över. Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycke 1 lit. a GDPR; Samtycket kan återkallas när som helst. Mer information om dataskydd på YouTube finns i deras sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pipedrive

Vi använder Pipedrive som vårt CRM-verktyg för behandling och lagring av kontaktuppgifter.

När du kontaktar oss (via kontaktformulär eller e-post) kommer användarens uppgifter att användas för att behandla kontaktförfrågan och dess behandling i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b) GDPR.

För att kunna behandla och svara på din förfrågan och dina meddelanden så snabbt som möjligt har vi kopplat vårt kontaktformulär till vårt verktyg för hantering av kundrelationer ("CRM-verktyg") Pipedrive. De uppgifter som lämnas när du fyller i formuläret skickas till Pipedrive och lagras där på Pipedrives servrar.

Vi använder CRM-systemet Pipedrive från leverantören Pipedrive OÜ på grundval av våra legitima intressen (effektiv och snabb behandling av användarförfrågningar, befintlig kundhantering, nya kundaffärer), ett privat aktiebolag etablerat enligt lagarna i Republiken Estland, med adress Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617, Estland, registrerat i det estniska handelsregistret under koden 11958539, och ett dotterbolag till Pipedrive US. Pipedrives integritetspolicy hittar du här: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

9. E-handel och betalningsleverantörer

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för upprättande, innehållsdesign eller ändring av det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta görs på grundval av konst. 6 stycke 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av data för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som är nödvändig för att aktivera eller fakturera användaren för användningen av tjänsten. De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter avslutad beställning eller avslutande av affärsrelationen. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Dataöverföring vid ingående av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och frakt av varor

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt i samband med avtalsbehandling, till exempel till de företag som anförtrotts leveransen av varorna eller det kreditinstitut som fått i uppdrag att behandla betalningar. En ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål. Grunden för databehandling är Art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av data för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtal.

Betaltjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår hemsida. Om du gör ett köp från oss kommer dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningar. För dessa transaktioner gäller respektive leverantörers avtals- och dataskyddsbestämmelser. Betaltjänstleverantörer används på grundval av art. 6 stycke 1 lit. b GDPR (avtalsbehandling) och för att säkerställa en så smidig, bekväm och säker betalningsprocess som möjligt (artikel 6.1 f i GDPR). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder, art. 6 para 1 lit. en GDPR rättslig grund för databehandling; Samtycken kan återkallas när som helst för framtiden. Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer inom ramen för denna webbplats: PayPal
leverantör av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal").
Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Detaljer finns i sekretesspolicyn för PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Betala

Leverantör av betaltjänsten är Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples integritetspolicy finns på: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Strimma

Leverantören för kunder inom EU är Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe").
Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://stripe.com/de/privacy och
https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.
Detaljer finns i Stripes sekretesspolicy på
följande länk: https://stripe.com/de/privacy.

Sofortüberweisung

Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallat "Sofort GmbH"). Med hjälp av "Sofortüberweisung" -förfarandet får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skulder. Om du har valt betalningsmetoden "Sofortüberweisung", skicka in PIN-koden och en giltig TAN till Sofort GmbH, med vilken de kan logga in på ditt onlinebankkonto. Efter inloggning kontrollerar Sofort GmbH automatiskt ditt kontosaldo och utför överföringen till oss med hjälp av TAN som överförs av dig. Det skickar oss sedan omedelbart en transaktionsbekräftelse. Efter inloggning kontrolleras också din försäljning, kreditgränsen för kreditgränsen och förekomsten av andra konton samt deras saldon automatiskt. Förutom PIN-koden och TAN kommer de betalningsuppgifter som du anger samt personuppgifter också att överföras till Sofort GmbH. Dina personuppgifter inkluderar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och, om tillämpligt, andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvivel och för att förhindra bedrägeriförsök. Detaljer om betalning med Sofortüberweisung finns i följande länkar:
https://www.sofort.de/datenschutz.html och
https://www.klarna.com/sofort/.

Amerikanska Expressen

Leverantören av denna betaltjänst är American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad "American Express").
American Express kan överföra information till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på de bindande företagsreglerna. Detaljer finns här:
https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementingprinciples/. För mer information, se American Express sekretesspolicy: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverantören av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (nedan kallat "Mastercard").
Mastercard kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på Mastercards bindande företagsregler. Detaljer finns här:
https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html och
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (nedan kallat "VISA"). Storbritannien anses vara ett tredjeland som är säkert enligt dataskyddslagstiftningen. Detta innebär att Storbritannien har en nivå av dataskydd som motsvarar nivån på dataskydd i Europeiska unionen. VISA kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung Statsfrågor för EES-.html.
För mer information, se VISA:s integritetspolicy: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Ljud- och videokonferenser

Databehandling

För kommunikation med våra kunder använder vi bland annat onlinekonferensverktyg. De specifika verktygen vi använder listas nedan. Om du kommunicerar med oss via video- eller ljudkonferens via Internet kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av oss och leverantören av respektive konferensverktyg.
Konferensverktygen samlar in all data som du tillhandahåller/använder för att använda verktygen (e-postadress och/eller ditt telefonnummer). Dessutom bearbetar konferensverktygen konferensens varaktighet, start och slut (tid) för deltagande i konferensen, antal deltagare och annan "kontextuell information" relaterad till kommunikationsprocessen (metadata). Dessutom behandlar leverantören av verktyget alla tekniska data som är nödvändiga för att hantera onlinekommunikation. Detta inkluderar i synnerhet IP-adresser, MAC-adresser, enhets-ID, enhetstyp, operativsystemtyp och version, klientversion, kameratyp, mikrofon eller högtalare och typ av anslutning.
Om innehåll utbyts, laddas upp eller på annat sätt görs tillgängligt i verktyget lagras det också på verktygsleverantörernas servrar. Sådant innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, molninspelningar, chatt/snabbmeddelanden, röstbrevlåda, foton och videor som laddas upp till röstmeddelanden, filer, whiteboards och annan information som delas när du använder tjänsten. Observera att vi inte har fullt inflytande på databehandlingen av de verktyg som används. Våra alternativ är till stor del baserade på respektive leverantörs företagspolicy. Mer information om konferensverktygens databehandling finns i dataskyddsdeklarationerna för respektive verktyg som används, som vi har listat under denna text.

Syfte och rättslig grund

 

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via video- och konferensverktygen kommer att raderas från våra system så snart du begär att vi ska radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder påverkas inte. Vi har inget inflytande över lagringsperioden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av konferensverktygen för sina egna ändamål. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av konferensverktygen direkt.

Konferensverktyg som används

Vi använder följande konferensverktyg:

Google Möte

Vi använder Google Meet. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Information om databehandling finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Beställning

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen som säkerställer att det behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

11. Egna tjänster

Hantering av uppgifter om sökande

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller via online-ansökningsformulär). I det följande informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlats in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra lagbestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas som strikt konfidentiella.

Datainsamlingens omfattning och syfte

Om du skickar en ansökan till oss behandlar vi dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar i samband med anställningsintervjuer etc.) i den mån det är nödvändigt för att besluta om upprättandet av ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6 stycke 1 lit. b GDPR (allmän avtalsinitiering) och – om du har gett ditt samtycke – Art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.
Om ansökan godkänns kommer de uppgifter som du lämnar att behandlas på grundval av § 26 BDSG och Art. 6 stycke 1 lit. b GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet i våra databehandlingssystem.

Lagringstid för uppgifter

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande, avvisa ett jobberbjudande eller dra tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att lagra de uppgifter som överförs av dig på grundval av våra legitima intressen (artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR) i upp till 6 månader från slutet av ansökningsprocessen (avslag eller återkallande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Lagringen tjänar särskilt till bevisändamål i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att krävas efter utgången av 6-månadersperioden (t.ex. på grund av en överhängande eller pågående rättslig tvist), kommer radering endast att ske när syftet med ytterligare lagring inte längre gäller. Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR) eller om lagstadgade lagringsskyldigheter utesluter radering.

Självtester och DNA-tester

För att kunna utföra vissa cerascreen-självtester måste ytterligare uppmätta värden samlas in utöver de parametrar som av procedurskäl är relevanta för det köpta testet. Dessa uppgifter lagras pseudonymt i laboratoriet, men ingen ytterligare utvärdering sker. Det gäller bland annat olika parametrar i våra allergitester: IgE-antikroppar mot vete och råg, dammkvalster, latex, jordnöt och hasselnöt, kattepitelia och hundmjäll. Av procedurskäl mäter DNA-testerna också de genvarianter som uppstår för analys av följande tester: DNA-metabolismtest, DNA-hudhälsotest, DNA-hjärthälsotest, DNA-konditionstest, DNA-vitaminmetabolismtest och lagrar dessa data pseudonymt i laboratoriet och överför dem till cerascreen. De är dock inte förberedda för resultatrapporten. Behandlingen av uppgifterna sker i syfte att analysera ditt köpta test. Detta görs på den rättsliga grunden uttryckligt samtycke enligt art. 9 II lit. a GDPR. Dina uppgifter kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller. Tvingande lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

12. Våra framträdanden på sociala medier

Databehandling av sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De sociala nätverk vi använder i detalj finns nedan. Sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll på sociala medier (t.ex. Gilla-knappar eller reklambanners). Att besöka våra sociala medier utlöser många dataskyddsrelevanta behandlingsoperationer. I detalj: Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock också samlas in om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I det här fallet sker denna datainsamling till exempel via cookies som lagras på din enhet eller genom att samla in din IP-adress. Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av de sociala medieportalerna skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På detta sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive närvaro på sociala medier. Om du har ett konto hos respektive sociala nätverk kan intressebaserad annonsering visas på alla enheter där du är inloggad eller var inloggad. Observera också att vi inte kan spåra alla behandlingsoperationer på de sociala medieportalerna. Beroende på leverantören kan ytterligare behandlingar därför utföras av operatörerna av de sociala medieportalerna. Detaljer finns i användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Våra framträdanden på sociala medier är avsedda att säkerställa bredast möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som måste specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 lit. a GDPR).

Personuppgiftsansvarig och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen ansvariga för de databehandlingsåtgärder som utlöses under detta besök. I princip kan du hävda dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både gentemot oss och .dem operatörer av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).
Observera att trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av sociala medieportaler har vi inte fullt inflytande över databehandlingen av de sociala medieportalerna. Våra alternativ är till stor del baserade på respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Tvingande lagbestämmelser – särskilt Lagringsperioder – förbli opåverkade. Vi har inget inflytande på lagringsperioden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för sina egna ändamål. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras sekretesspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Annons

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook kommer de insamlade uppgifterna också att överföras till USA och andra tredjeländer. Du kan justera dina annonseringsinställningar oberoende av varandra i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Detaljer finns i sekretesspolicyn för Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875
och
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagrams integritetspolicy:
https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Vi har en profil på XING. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerungs integritetspolicy.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder reklamcookies.
Om du vill inaktivera LinkedIn-reklamcookies, använd följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Överföringen av data till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policys integritetspolicy.

Vimeo

Vi har en profil på Vimeo. Leverantören är Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA.
Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och, enligt Vimeo, på "legitima affärsintressen". Detaljer finns här:
https://vimeo.com/privacy.
Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Vimeos integritetspolicy:
https://vimeo.com/privacy.

Youtube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

TikTok

Vi har en profil på TikTok. Leverantören är TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i TikToks sekretesspolicy:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.
Dataöverföring till icke-säkra tredjeländer baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

13. Vår forskningsverksamhet

Du har möjlighet att frivilligt delta i vår forskningsverksamhet. Samtycket ges som en del av testaktiveringen efter registrering i vår kundportal. Detaljerad information om dessa forskningsaktiviteter finns i följande formulär för forskningssamtycke.

Samtyckesförklaring för forskning

En del av cerascreens uppdrag är att hjälpa människor att bättre förstå sina egna kroppar. Forskning är en viktig del i att uppfylla detta uppdrag. Vi vill också använda dina uppgifter för forskningsändamål, så att du och alla andra människor kan göra tillförlitliga hälsorekommendationer under lång tid.
Läs följande samtyckesförklaring noggrant innan du fattar ett beslut

Viktig information:

 • För att skydda din integritet genomför cerascreen endast utredningar med information som är pseudonymiserad, dvs. befriad från ditt namn och kontaktinformation, och har kombinerats med liknande information från många andra forskningsdeltagare.
 • Syftet med cerascreenforskning är att göra nya upptäckter om förebyggande och utveckling av sjukdomar samt deras progression.
 • Om du samtycker till detta samtycke tillåter du cerascreen-forskare att använda viss information (inklusive din genetiska information och dina svar på forskningsundersökningar) för att undersöka en mängd olika forskningsämnen.
 • En del av cerascreens forskning bedrivs i samarbete med tredje part, såsom ideella organisationer, andra forskande företag eller akademiska institutioner. Med ditt samtycke tillåter du oss att dela sammanfattningar av forskningsresultat som inte identifierar en specifik person med kvalificerade anställda i sådana företag och institutioner och att publicera dem i vetenskapliga publikationer.
 • Det är osannolikt att du kommer att dra direkt nytta av ditt deltagande, även om du och andra i framtiden kan dra nytta av upptäckter som leder till framsteg inom sjukvården eller förbättringar av cerascreens produkter eller tjänsterDet finns en mycket låg risk att någon i händelse av ett dataintrång får tillgång till dina personuppgifter (information som kan användas för att identifiera dig) utan ditt samtycke.
 • Deltagande i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst ändra ditt samtyckesbeslut utan att det påverkar din tillgång till cerascreens produkter eller tjänster.

Syfte: Warum forscht cerascreen?

Vår forskning och våra studier syftar till att inhämta och stödja vetenskaplig kunskap om prevention och andra viktiga faktorer bakom sjukdomar. För detta ändamål bedriver vi vår egen forskning och stöder andra forskares arbete runt om i världen genom att samarbeta och publicera våra resultat, t.ex. i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten av vår forskning kan användas för att utveckla nya sätt att diagnostisera och behandla sjukdomar eller nya rapporter och funktioner för cerascreens produkt eller tjänster. Vi undersöker:

 • Biologiska, epigenetiska och genetiska faktorer bakom sjukdomar och egenskaper
 • Sätt att diagnostisera och om möjligt förhindra behandling av sjukdomar

Ämnen inkluderar enkla biomarkörer som D-vitamin, men också allvarliga sjukdomar som Parkinsons sjukdom eller diabetes och mindre allvarliga sjukdomar som migränhuvudvärk.

Cerascreen gör upptäckter genom att analysera information om ett stort antal forskningsdeltagare för att hitta mönster. Ju fler forskningsdeltagare som deltar, desto tydligare kan sådana mönster kännas igen. Dessa mönster kan till exempel berätta om personer med vissa (genetiska) faktorer är mer benägna att utveckla sjukdomar som cancer, diabetes eller astma. Ett annat mönster kan peka på ett nytt sätt att behandla en sjukdom. Resultaten av vår forskning kan bidra till utvecklingen av nya läkemedel. Vissa upptäckter gjorda av cerascreen kan hjälpa forskare att bättre förstå sjukdomar och fatta diagnostiska och behandlingsbeslut.

Under 2021 genomförde cerascreen till exempel en studie om riskfaktorer som bidrar till mottaglighet för covid-19. Vi fann att tarmflorans sammansättning kan påverka svårighetsgraden av sjukdomen.

Vad innebär det att delta i cerascreen Research?

Om du bestämmer dig för att delta i cerascreen Research kommer du att bli ombedd att delta i undersökningar eller ange information om dig själv på cerascreen-webbplatsen eller i mobilappen. Du väljer själv vilka undersökningar du vill delta i, vilken information du vill lämna och vilka frågor du vill svara på. Beviljandet av samtycke innebär att du samtycker till att cerascreen-forskare använder din biologiska, genetiska och epigenetiska samt självrapporterade information (inklusive information som lämnats före beviljandet av samtycke) för cerascreenforskning enligt beskrivningen ovan. "Biologisk, genetisk och epigenetisk och självrapporterad information" avser:

 • Dina biologiska, genetiska och epigenetiska data
 • Information som du anger i undersökningar, formulär och andra funktioner som är markerade med cerascreen Research-logotypen
 • Din ålder och etnicitet
 • Data från tredje part som du tillåter oss att använda för cerascreen-forskningsändamål
 • Forskningen är öppen: vi kan informera dig om nya undersökningar och forskningsmöjligheter när de läggs till. Vi kan också bjuda in dig att delta i vissa studier baserat på information du tidigare har lämnat. Vi använder rutinmässiga kommunikationsmetoder för att informera dig om forskningsmöjligheter. Vi kan skicka e-postinbjudningar och/eller aviseringar till dig i ditt konto eller på din mobila enhet.
 • Om cerascreen bedriver studier om känsliga forskningsämnen får du ytterligare information som hjälper dig att avgöra om du vill delta i denna studie.
 • Beroende på forskningsaktiviteten kan vi bevilja dig en kostnadsersättning för din tid. Vi vägrar en konkret betalning för tillhandahållandet av dina uppgifter av etiska skäl. För vissa längre eller mer genomarbetade forskningsaktiviteter kan monetära ekvivalenter, såsom rabatter, tillhandahållas som kompensation. Deltagandet i denna studie är kostnadsfritt.
 • Viss cerascreenforskning kan sponsras av eller utföras i samarbete med tredje part, t.ex. ideella organisationer, forskningsföretag eller akademiska institutioner, vars ytterligare expertis och/eller resurser kan hjälpa cerascreen att göra viktiga upptäckter.
 • Ibland leder forskningsresultat till produkter eller uppfinningar som har värde när de tillverkas eller säljs. I situationer där din information har bidragit till en uppfinning eller produkt som gynnat cerascreen eller någon av dess forskningspartners kommer du inte att få några ekonomiska fördelar.
 • Uppgifterna lagras anonymt på obestämd tid, dvs. dina uppgifter kan inte längre spåras tillbaka till dig.

Hur skyddas min integritet?

Cerascreen använder ett antal fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda din information. Vi granskar och förbättrar regelbundet våra sekretess- och säkerhetsrutiner för att säkerställa säkerheten för din information. Dessa metoder inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 • cerascreen-forskningsanalyser utförs med information där din identifierande registreringsinformation (namn, adress, e-postadress, användar-ID, lösenord eller kreditkort) har tagits bort, dvs. pseudonymiserats. Dina kontaktuppgifter kan användas för att kommunicera med dig, men kommer inte att analyseras i kombination med din biologiska, epigenetiska, genetiska och självrapporterade information.
 • När vi publicerar forskningsresultat eller delar resultat med anställda publicerar eller delar vi endast sammanfattande information som inte identifierar en specifik person.
 • Alla cerascreen-anställda är utbildade i att hantera forskningsdeltagare, och cerascreen-forskare får ytterligare utbildning i hur man bedriver forskning på ett ansvarsfullt sätt.
 • Forskningsdata hanteras på servrar som drivs av cerascreen. Den fysiska tillhandahållandet och driften utförs av auktoriserade partners med vilka cerascreen GmbH har ingått avtal om behandling av orderdata på grundval av den giltiga rättsliga grunden.

Vem har tillgång till min information?

 • Utanför cerascreen:
  • Vi kan dela sammanfattningar av forskningsresultat som inte identifierar en specifik individ med kvalificerad forskningspersonal och i vetenskapliga publikationer. Ditt tillstånd gäller även om vi arbetar med bytbara partners och eller publicerar i vetenskapliga tidskrifter.
  • Vi kan lämna ut information till vår etikprövningsnämnd (även känd som Institutional Review Board eller "IRB") och andra myndigheter för att upprätthålla vår efterlevnad eller som på annat sätt krävs enligt lag.
 • Inom cerascreen:
  • Cerascreen-forskare som utför analyser har tillgång till pseudonymiserad genetisk och självrapporterad information, men inte till din identifierande registreringsinformation.
  • Mer information om andra användningar av personuppgifter av cerascreen finns i vår integritetspolicy.

Vilka är fördelarna och riskerna med att delta i cerascreen Research?

Fördelar:

 • Du får inga direkta fördelar genom att delta i cerascreen Research. Vi ger dig till exempel inte individuella resultat om din biologi eller hälsorisker som vi lär oss av cerascreenforskning. Du kan dock få indirekta fördelar:
  • Någon gång i framtiden kan du eller andra indirekt dra nytta av upptäckter gjorda av cerascreen Research, t.ex. de som förbättrar cerascreens produkt- eller tjänsteutbud eller bidrar till sätt att förebygga och behandla sjukdomar.
  • Genom att delta i undersökningar kan du lära dig mer om forskningsläget om ett hälsoämne som är potentiellt relevant för dig. Vi kan informera dig via e-post eller på vår hemsida om de insamlade resultaten av forskningen.

Risker:

 • Obehag: Vissa undersökningar eller datajämförelser kan få dig att känna dig obekväm.
 • Sekretess: Även om cerascreen har strikta policyer och metoder för att minimera risken för ett intrång, finns det en mycket låg risk att ett brott mot dina personuppgifter kan inträffa. Till exempel:
  • I händelse av en överträdelse kan din biologiska (särskilt genetiska) information och / eller självrapporterad information avslöjas utanför cerascreen. I vissa fall kan ett intrång också avslöja information om familjemedlemmar som delar en del av ditt DNA.
  • Det finns en liten chans att en individ kan identifieras på nytt baserat på sammanfattande information, inklusive publicerad forskning. Teoretiskt sett kan en dålig aktör som fick dina genetiska data jämföra dina data med de sammanfattande forskningsresultaten och upptäcka att du deltog i en viss studie och eventuellt lära dig saker om dig som relaterar till studien.
 • Det kan finnas ytterligare, för närvarande oförutsebara risker för deltagande.

Kan jag ändra mig?

 • Ditt deltagande i cerascreen Research-studien är frivilligt, så du kan välja att inte delta. Om du ändrar dig om deltagande kan du när som helst ändra ditt val av samtycke i dina kontoinställningar. Om du återkallar ditt samtycke förhindrar cerascreen att din biologiska och självrapporterade information används i ny cerascreen-forskning, som initieras av dina kontoinställningar efter 30 dagar efter mottagandet av din begäran.
 • Du kommer inte att drabbas av några nackdelar av beslutet att inte ge samtycke eller att dra dig ur cerascreen Research. Du förlorar inga förmåner som du får som cerascreen-kund, inklusive tillgång till din biologiska information och vårt utbud av tjänster.
 • Du kan också avsluta ditt deltagande genom att stänga ditt cerascreen-konto. Begäran om kontostängning kan göras direkt i dina kontoinställningar.
 • Om du väljer att inte samtycka till cerascreenforskning kan din biologiska och självrapporterade information fortfarande användas för andra ändamål, till exempel för att förbättra cerascreens produkter och tjänster enligt beskrivningen i vår integritetspolicy.
 • Ditt deltagande i cerascreen Research kan avslutas utan ditt samtycke i händelse av en överföring av äganderätten av cerascreen

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Om du behöver allmänna frågor och hjälp med cerascreen-produkter eller tjänster, vänligen kontakta: customerservice@cerascreen.de
Om du behöver frågor och hjälp med dataskydd, vänligen kontakta: cerascreen@dsbok.de